Algemene voorwaarden rodato.nl

Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van goederen of diensten van rodato.nl welke een onderdeel is van Let’sGo b.v. gevestigd in Rotterdam. In deze voorwaarden wordt rodato.nl genoemd als “verhuurder”.

Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.
De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer het gehuurde materiaal niet tijdig terug wordt gebracht is de verhuurder genoodzaakt tweemaal de normale prijs van de extra periode in te houden van de borg.

Tarieven
Tarieven worden door de verhuurder bepaald, hier kan niet over gecorrespondeerd worden. Betaling dient contant op de website van de verhuurder te worden voldaan, tenzij anders vermeld.

Borg
Bij het afrekenen op de website van verhuurder betaalt de huurder naast de huurprijs een borg zoals aangegeven op het overzicht van de gereserveerde apparatuur en op het betaaloverzicht welke de huurder per email ontvangt.
Bij het terugbrengen/opleveren zal de verhuurder de borg terugbetalen aan de huurder, mits het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip in goede staat wordt teruggegeven en aan alle andere afspraken in deze overeenkomst wordt voldaan.

Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giro-afschrift niet ouder dan 14 dagen.

Annulering
Een verhuuropdracht dient minimaal 1 week van te voren te worden geannuleerd, indien dit niet het geval is wordt de helft van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht. Indien de opdracht op de dag van de afhaalafspraak wordt geannuleerd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Afhalen, inleveren
De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald en ingeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (b.v. bij laten bezorgen). Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt of oplevert is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

Bezorgen, ophalen
Wanneer de huurder er op de website van verhuurder voor kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen en ophalen door verhuurder zal de verhuurder zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten afleveren. De verhuurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door een koerier.
De huurder is verantwoordelijk voor het bezorgrisico.
Bij het afrekenen op de website van de verhuurder betaalt de huurder naast de huurprijs en borg een prijs voor het bezorgen en ophalen van de gehuurde atikelen zoals aangegeven op het overzicht van de gereserveerde apparatuur en op het betaaloverzicht welke de huurder per email ontvangt.

Gebruik
De huurder verklaart bij het akkoord gaan op de hoogte te zijn van de volgende punten:

  • De verhuurder geeft advies en levert apparatuur in goede conditie die verhuurder geschikt lijken voor de door huurder gewenste toepassing, echter, elke locatie is anders en kan het voorkomen dat het gewenste effect minder is.
  • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het juist gebruik van de apparatuur voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is.
  • Uitleg wordt gegeven bij het afhalen of bezorgen of wordt verstrekt in een telefoongesprek of per email.
  • De apparatuur moet op een droge en vorstvrije locatie worden opgeslagen. Bij vorst en/of waterschade zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen.

Aansprakelijkheid
De verhuurder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen en/of schade aan personen en/of apparatuur van de huurder en/of derden, toegebracht door de gehuurde apparatuur.

Verzekeringen
De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde
apparatuur tegen verlies,diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan
de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.

Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan
terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Schade
Bij schade, vernieling, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen.

Gebruik door derden
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door
huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via doorverhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

Rotterdam, 2018
Let’sGo B.V. | Kvk Nr.: 66962005 | Tel: 06 39849252 | www.rodato.nl